2022 Feb 13 Theodoro Leme2022 Jan 20 - Leme2022 Jan 18 - Treino2021 Sep 22 - Treino2021 Sep 16 - Treino2021 Aug 26 - Treino2021 July 01 - Treino2021 Mar 11 - Bulls2021 Jan 08 - Leme Ranch2020 Dez 27 - Leme Ranch2020 Treinos aleatorios2020 Aug 13 - Treino2020 July 22 - Treino2020 July 01June 17, 20202020 May 31 - Leme Bucking Bulls2019 Sep 21 - Leme Bucking Bulls2021 April 21 - Treino2019 Sep 30 - Leme Bucking Bulls2020 April 23 - Leme Bucking Bulls2020 Feb 25 - Leme Bucking Bulls2020 June 06 - Leme Bucking Bulls2020 Mar 27 - Leme Bucking Bulls2020 May 13 - Leme Bucking BullsLeme Bucking Bulls 2 - Jose Vitor Leme RanchVitor _ TurboPrivate PhotosPrivate Photos 22020_Sep_24_Vitor_DroneGYM2020 Nov 02 - Treino